Genopslag til stilling: Sogne- og ungdomspræst

Sogne – og ungdomspræst i Sct. Marie Kirke, Sønderborg

Sct. Marie Kirke er rammen om et rigt kirke- og musikliv med respekt for traditionen og kirkens historie. Kirken har en trofast menighed, som synger godt med på salmerne, og nyder generelt stor opbakning til både koncerter og andre arrangementer. Der er et sundt arbejdsmiljø, med plads til både alvor og gode grin, hvor medarbejderne har stolthed i deres arbejde og får frihed til at sætte deres eget aftryk på sognet og altid er beredvillige til at hjælpe hinanden. Der er pt. ansat to organister, en kirketjener, en kirkesanger, en graver, en kirkegårdsassistent samt fem kirkegårdsmedarbejdere foruden to danske og en tysk præst.

Som sognepræst vil du indgå i turnus med sognets to øvrige danske præster om fordeling af gudstjenester og kirkelige handlinger efter nøglen en ud af fem. Til stillingen er der knyttet et mindre hold specialkonfirmander samt ansvaret for sognets juniorkonfirmander.

Menighedsrådet ønsker med denne stilling især at række ud til sognets unge. Der er en forventning om, at der sættes initiativer i gang, der kan fastholde de unge efter konfirmationen. Menighedsrådet har mange idéer til arbejdet og giver gerne en hjælpende hånd med at realisere projekter i forhold til ungdomsarbejdet, men er også bevidst om at give plads til den kandidat, der måtte få stillingen. Ligeledes har menighedsrådet reserveret midler til oprettelsen af en ungdomsmedarbejderstilling, som vi håber på at få sat i søen i samarbejde med den nye ungdomspræst i løbet af 2024.

I stillingen som ungdomspræst ligger opgaven som tovholder og koordinator for provstiets skolekirkeprojekt: Jesus på Slottet. Ligeledes skal ungdomspræsten have kontakt til byens ungdomsuddannelser og stå til rådighed for de studerende for samtaler og sjælesorg. Der er fire gymnasier i provstiet foruden VUC og en afdeling af SDU på Alsion.

Vi forventer, at du både kan arbejde selvstændigt og indgå i samarbejder på tværs af kirkens forskellige faggrupper. Det er vigtigt for os, at du trives i den klassiske højmesse, og at du kan møde mennesker og især unge i øjenhøjde og på en naturlig og ligefrem måde.

Menighedsrådet arbejder i øjeblikket med at få realiseret et nyt kirkehus, der skal samle kirkens ansatte under et tag. Indtil da, sker arbejdet ud fra Sct. Marie Kirke og det gamle Menighedshus ti minutters gang fra kirken, hvor der både er kontor, samtalerum og konfirmandstue. Øvrige oplysninger om sognet kan findes på kirkens hjemmeside: www.sctmarie.dk

Har du spørgsmål til stillingen eller sognet, eller er interesseret i at søge stillingen, skal du være hjertelig velkommen til at tage kontakt til formand for Menighedsrådet Ejler Skjerning og/eller sognepræst Mads Jakob Jakobsen.

 

Ungdomssognepræst i Sankt Marie Pastorat, Sønderborg Provsti, Haderslev Stift

Stillingen som overenskomstansat ungdomspræst i Sankt Marie Pastorat, Sønderborg Provsti er ledig til besættelse.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stillingen er en 35 % lokalfinansieret stilling, svarende til 13 timer.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningen medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Sankt Marie Sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: Link til sognets hjemmeside: www.sctmarie.dk

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Haderslev Stifts hjemmeside www.haderslevstift.dk. Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen.

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Marianne Christiansen.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Haderslev Stift pr. mail til: kmhad@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

Kontaktoplysninger MR-formand Ejler Skjerning, Sankt Marie Sogn Telefon 23 30 94 91 ∙ E-mail: fam.skjerning@hotmail.dk

Kontaktoplysninger provst Kitty Hovgaard, Sønderborg Provsti: Telefon 74 45 84 90 ∙ E-mail: khj@km.dk

Kontaktoplysninger Haderslev Stift Telefon 74 52 20 25∙ E-mail: kmhad@km.dk

Kontaktoplysninger biskop Marianne Christiansen v/bispesekretær Heidi Hinrichsen: Telefon 73 52 45 84∙ E-mail: hj@km.dk

 

Genopslag af stillingen: 22. august 2023. Ansøgningsfrist: 11. september 2023